Poradnik pożyczkobiorcy

Przesłanki udzielenia zabezpieczenia

1. Wiarygodność roszczenia    Przesłankami zabezpieczenia (okolicznościami merytorycznymi, od istnienia których zależy dokonanie zabezpieczenia) są: 1) uprawdopodobnienie istnienia roszczenia oraz 2) interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Dodatkową przesłanką decydującą o możliwości zastosowania w sprawach o ochronę dóbr osobistych zabezpieczenia polegającego na unormowaniu stosunków między stronami przez zakazanie publikacji jest „niesprzeczność zakazu…

Obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej

Uwzględniając wniosek o  zabezpieczenie przez uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania albo przez uregulowanie sposobów kontaktów z  dzieckiem, sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w  tym postanowieniu. Przepisy art. 1050 i…

Skutki uznania zabezpieczonego roszczenia

W sprawach, o których mowa w art. 753 i art. 753, jeżeli osoba obowiązana do świadczeń uzna roszczenie, wyrok zasądzający świadczenie w zakresie niezaspokojonym może być wydany na posiedzeniu niejawnym. Uznanie zabezpieczonego roszczenia alimentacyjnego oraz któ- regoś z roszczeń wymienionych w art. 753 sprawia, że sąd może wyrokiem na posiedzeniu…

Zabezpieczenie rent, wynagrodzeń

§ 1. Przepis art. 753 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia roszczeń o:  1) rentę, sumę potrzebną na koszty leczenia, z  tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz o zmianę uprawnień objętych tre- ścią dożywocia na dożywotnią rentę;  2) wynagrodzenie za pracę;  3) należności z…

Zabezpieczenie na rachunku bankowym

§  1.  W  razie zajęcia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiębiorcy lub właściciela gospodarstwa rolnego sąd na wniosek obowiązanego  złożony w  terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu określa, jakie kwoty można pobierać na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z podatkiem od wynagrodzenia i innymi ustawowymi ciężarami, a…

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;   2) obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;   3) ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomo- ści, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księ- ga wieczysta zaginęła lub uległa…

Kaucja na zabezpieczenie

§  1.  Wykonanie postanowienia o  udzieleniu zabezpieczenia sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Z kaucji tej będzie przysługiwało obowiązanemu pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych.   § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy…

Charakter postępowania zabezpieczającego

Charakter postępowania zabezpieczającego   Postępowanie zabezpieczające uregulowane  w części drugiej Kodeksu Postepowania Cywilnego ma charakter dodatkowy w odniesieniu do postępowania rozpoznawczego. Przejawia sie tym, że postępowanie zabezpieczające musi zawsze nawiązywać do określonego postępowania rozpoznawczego, przy czym może to być postępowanie rozpoznawcze toczące się, postępowanie, które może być wszczęte w przyszłości, bądź…

Co wolno komornikowi

Komornik zajmuje się przymusową egzekucja długów, ale nie może działać według własnego widzimisię. Wobec dłużnika ma więc nie tylko prawa, ale i obowiązki.   Komornik ma obowiązek zawiadomić cię o wszczęciu egzekucji. Musi też umożliwić ci swobodne przeglądanie akt sprawy egzekucyjnej. Zanim przystąpi do egzekucji, na twoje żądanie, powinien pokazać  ci…

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot kredytu można je podzielić na kredyty finansujące działalność bieżącą (kredyty obrotowe) i inwestycyjną (kredyty inwestycyjne). Kredyty obrotowe finansują bieżące potrzeby związane z zaopatrzeniem, produkcją…

Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania

Kredyt inwestycyjny przeznacza się na różnego rodzaju inwestycje. Można zakupić urządzenia, dokonać ich modernizacji, dokonać zakupu nieruchomości, budować i remontować obiekty, zakupić wartości niematerialne (licencje, koncesje), papiery wartościowe. Na początku kredyt inwestycyjny musi mieć określony cel. Trzeba od razy przygotować specyfikacje i cennik zaplanowanych inwestycji a w szczególnych przypadkach (przy…

Jak wybrać dobrą firmę pożyczkową?

Oferta pożyczek pozabankowych jest na tyle bogata, że niełatwo jest wybrać pożyczkę idealnie dostosowaną do naszych potrzeb. Jak wybrać dobrą firmę pożyczkową, by nie przepłacać? Wystarczy wiedzieć czym się kierować, na co zwracać uwagę, o co zapytać, nim podpisana zostanie umowa. Pożyczki pozabankowe są dostępne od ręki, a to przekłada…

Nie płać długów i rat? Jak…

Co zrobi bank, gdy nie płacisz długów? Najpierw będzie cię nękał telefonami z ponagleniami, a potem naśle komornika. Jak można uniknąć takiej wizyty? Wczoraj w "Gazecie" opisaliśmy historię pani Zofii, emerytki, która ma sześć pożyczek, a miesięczna rata dwukrotnie przekracza wysokość emerytury. Najpierw brała kredyty, bo banki ją do tego…

10 sposobów na przechytrzenie komornika

Nikogo z naszych Czytelników nie zachęcamy do niespłacania długów. Przedstawiamy jedynie najczęstsze sposoby, jakimi Dłużnicy unikają komornika sądowego.   „Polak potrafi” – to hasło najlepiej obrazuje zaradność Polaków do których zapukał komornik sądowy. Istnieje wiele metod na ominięcie komornika, przedstawiamy te najpopularniejsze:   1. Minimalne wynagrodzenie   Po wszczęciu egzekucji Dłużnik dogaduje się…

Praktycznie porady dla przyszłego kredytobiorcy

Kredyty gotówkowe zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Z ubiegłorocznych badań TNS Polska wynika, że ze zdobytych w ten sposób pieniędzy finansujemy najczęściej bieżące potrzeby (27 proc.), wyposażenie mieszkań (18 proc.), zakup sprzętu AGD i RTV (18 proc.) oraz zakup samochodu (7 proc). W tym samym badaniu blisko 60…